Regulamin wynajmu

§1.
Przedmiot wynajmu

  1. Poniższe warunki wynajmu samochodu kempingowego określają prawa i obowiązki osoby biorącej w najem samochód kempingowy (zwanej dalej Najemcą) oraz firmy Go Camp (zwanej dalej Wynajmującym) w zakresie najmu samochodu kempingowego. Niniejsze warunki stanowią integralną część umowy Najmu.
  2. Przedmiotem umowy najmu jest wynajem samochodu kempingowego wraz z wyposażeniem dodatkowym określonym w protokole zdawczo-odbiorczym.
  3. Najem rozpoczyna się z chwilą wskazaną w Umowie najmu oraz przekazania samochodu kempingowego Najemcy i podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.
  4. Protokół zdawczo-odbiorczy wypełniony i podpisany przez obie strony Umowy Najmu stanowi załącznik do Umowy Wynajmu.

§2.
Wymagania wobec Najemcy i kierowcy

  1. Kierowcą samochodu kempingowego może być Najemca lub osoba przez niego wskazana, wpisana do umowy Najmu jako drugi kierowca. Kierujący samochodem kempingowym musi mieć ukończone 25 lat oraz posiadać prawo jazdy kategorii B od conajmniej 3 lata.
  2. Najemca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przez drugiego kierowcę warunków wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków. w trakcie prowadzenia przedmiotu najmu przez drugiego kierowcę, Najemca musi być w przedmiocie najmu, chyba że jest to niemożliwe na skutek okoliczności za które nie ponosi odpowiedzialności.
  3. W dniu zawarcia umowy Najemca przedkłada do wglądu oraz załącza ksero dwóch aktualnych dokumentów tożsamości ze zdjęciem, w tym prawa jazdy. w przypadku najmu samochodu przez przedsiębiorcę należy dodatkowo przedłożyć odpis z KRS (wydany nie dawniej niż 1 miesiąc) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej. Umowę Najmu zawiera w takim wypadku osoba należycie umocowana do reprezentacji Najemcy. w przypadku wynajmu jednego samochodu przez więcej niż jednego Najemcę, warunki powyższe dotyczą wszystkich Najemców. w takim przypadku ich odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z Umowy jest solidarna. Wynajmujący może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających tożsamość Najemcy oraz osób działających w jego imieniu.
  4. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Wynajmującemu z tytułu nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Najemca odpowiada także za działania i zaniechania własne za wszelkie szkody wyrządzone przez wszystkich uczestników podróży oraz drugiego kierowcy, a także wszystkich innych osób, którym w trakcie trwania najmu, za swoją wiedzą udostępnił przedmiot najmu. Odpowiedzialność obejmuje szkody powstałe zarówno w trakcie poruszania się przedmiotem najmu, jak i też w trakcie jego postoju.
  5. Najemca odpowiada również za szkody powstałe z przyczyn od niego niezależnych, chyba że szkody te objęte są ubezpieczeniem przedmiotu najmu, a zakład ubezpieczeń z tytułu ich powstania wypłaci Wynajmującemu odszkodowanie pokrywające pełną wysokość takiej szkody.

§3.
Ubezpieczenie

  1. Samochody kempingowe są ubezpieczone w zakresie OC, AC i Assistance.
  2. Do Umowy Najmu dołączone są Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwanych dalej OWU) OC, AC oraz Assistance szczegółowo opisujące procedury postępowania oraz wymagania w stosunku do Najemcy oraz kierowcy co do sposobu używania przedmiotu najmu oraz w razie powstania szkody. Najemca oraz drugi kierowca zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania OWU.
  3. W przypadku ich naruszenia przez Najemcę lub drugiego kierowcę warunków ubezpieczenia, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu a w szczególności za sytuacje, gdy w wyniku nie przestrzegania OWU ubezpieczyciel odmawia wypłaty ubezpieczenia bądź też zmniejsza wypłacane odszkodowanie.
  4. Za szkody komunikacyjne o wartości do 1000 PLN netto jest odpowiedzialny Najemca. w przypadku gdy Wynajmujący w takim przypadku skorzysta z ubezpieczenia AC, Najemca pokryje udział własny w kwocie 1000 PLN netto

§4.
Rezerwacja, opłaty i terminy płatności, kaucja.

  1. Rezerwacji przedmiotu najmu można dokonywać drogą telefoniczną lub elektroniczną (e-mail), otrzymując również drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia rezerwacji. Potwierdzenie otrzymania rezerwacji przekazane elektronicznie oznacza wpisanie osoby zgłaszającej się na listę zainteresowanych najmem i nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy najmu i nie uprawnia osoby tej do roszczeń z tym związanych.
  2. Potwierdzeniem rezerwacji samochodu kempingowego jest wniesienie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 25% całkowitej opłaty za wynajem jednak nie mniej niż 500 PLN. Opłatę rezerwacyjną należy wnieść w terminie do 2 dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia rezerwacji na konto Wynajmującego. Po wpłaceniu opłaty rezerwacyjnej Najemca oraz Wynajmujący zawrą Umowę Najmu.
  3. Na 21 dni przed dniem rozpoczęcia najmu, Najemca uiści na rachunek Wynajmującego kwotę odpowiadającą pozostałej do zapłaty części najmu plus 350 zł opłaty serwisowej. w razie nie uiszczenia tej opłaty, Umowa Najmu traci swą moc, a Wynajmujący jest uprawiony do zatrzymania opłat rezerwacyjnych uiszczonej zgodnie z pkt. 4.2. i 4.3.
  4. Czynsz najmu przedmiotu najmu ustalany jest na podstawie aktualnego cennika w dniu zawarcia Umowy Najmu, znajdującego się na stronie internetowej.
  5. Czynsz najmu w pełnej wysokości przysługuje również w razie zwrotu przedmiotu najmu przez Najemcę przed wygaśnięciem Umowy Najmu, chyba ze strony postanowią inaczej.
  6. Dopuszcza się zmiany terminu rezerwacji na wniosek Najemcy. Przedstawienie wniosku nie jest równoznaczne z dokonaniem zmiany. Wynajmujący zobowiązuje się do rzetelnej oceny możliwości dokonania zmiany. Zmiana rezerwacji jest bezpłatna.
  7. W przypadku braku możliwości technicznych dostarczenia zarezerwowanego samochodu Wynajmujący zastrzega sobie prawo dostarczenia innego samochodu tej samej klasy.
  8. Najpóźniej w dniu zawarcia rozpoczęcia najmu, Najemca wpłaci Wynajmującemu kwotę w wysokości 3500 PLN jako kaucję na zabezpieczenie wszelkich roszczeń Wynajmującego w stosunku do Najemcy wynikających z Umowy Najmu, a w szczególności:
   • a) w przypadku utraty, w tym również kradzieży, przedmiotu najmu lub też jego zniszczenia
   • b) zgubienie kluczyków lub pilota do autoalarmu,
   • c) zgubienie dowodu rejestracyjnego,
   • d) uszkodzenie przedmiotu najmu,
   • e) uszkodzenia wnętrza przedmiotu najmu, w tym zwłaszcza uszkodzenia tapicerki lub też znacznego zabrudzenia.
  9. Wynajmujący może wstrzymać się z wydaniem Najemcy przedmiotu najmu do czasu uiszczenia przez Najemcę kaucji zgodnie z postanowieniami pkt. 4.9.
  10. Zwrot kaucji następuje w terminie do 7 dni od dnia zwrotu samochodu jednakże nie wcześniej niż po zapłacie przez Najemcę wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy Najmu.
  11. Wynajmującemu przysługuje uprawnienie do potrącenia z Kaucji zobowiązań Najemcy powstałych w związku z zawarciem Umowy Najmu, w tym w również zobowiązań do zapłaty Wynajmującemu odszkodowania wynikającego z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań z Umowy Najmu.

§5.
Odstąpienie od wynajmu

  1. Najemca nie jest uprawniony do rezygnacji z najmu po zawarciu Przedmiotu Najmu. w razie takiej rezygnacji Wynajmujący ma prawo zatrzymać wszelkie kwoty wpłacone przez Najemcę, w szczególności opłatę rezerwacyjną zapłaconą zgodnie z pkt. 4.2 i 4.3.
  2. Po zawarciu Umowy Najmu, Najemca nie ma możliwości dokonania zmian daty rozpoczęcia najmu, typu przedmiotu najmu, miejsca odbioru lub zwrotu przedmiotu najmu, (zmiana rezerwacji). w razie gdy zmiana rezerwacji została zgłoszona na 30 dni przed dniem rozpoczęcia najmu, a Wynajmujący poinformuje Najemcę, że jej dokonanie jest możliwe zgodnie z wnioskiem Najemcy, Wynajmującemu - z chwilą dokonania zmiany rezerwacji - przysługuje dodatkowa opłata w wysokości PLN 100.
  3. Wynajmujący może odstąpić od Umowy Najmu do dnia wydania Najemcy Przedmiotu Najmu. w takim przypadku Wynajmujący zwróci Najemcy w terminie 3 dni wszystkie wpłacone przez niego kwoty. Najemcy nie przysługują w takim wypadku żadne dodatkowe roszczenia wobec Wynajmującego.

§6.
Przekazanie i zdanie samochodu

  1. Maksymalny i minimalny okres najmu zależny jest od pory roku, w którym najem ma nastąpić. Wynajmujący oświadcza, iż:
   • sezon wysoki stanowi okres od czerwca do września,
   • sezon średni stanowią miesiące kwiecień, maj i październik,
   • sezon niski stanowią pozostałe miesiące w roku nie uwzględnione w powyższych punktach.
  2. W sezonie wysokim przedmiot najmu może być oddany w najem na minimalny okres siedmiu dni, a dniem wydania i zwrotu przedmiotu najmu jest sobota. Przedmiot najmu musi być oddany do godziny 11:00, a jego wydanie musi nastąpić w godzinach 15:00-18:00.
  3. W przypadku opóźnienia w zwrocie przedmiotu najmu po upływie terminu o którym mowa w punkcie 6.2. Najemca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.
  4. W przypadku zwłoki w wydaniu przedmiotu najmu przez Wynajmującego, zobowiązuje się on do natychmiastowego zwrotu Najemcy odpowiedniej części najmu.
  5. Dla sezonów średniego i niskiego minimalny okres najmu to trzy dni, a dzień oraz godzina wydania i zwrotu przedmiotu najmu jest ustalana indywidualnie.
  6. Przed wydaniem przedmiotu najmu, Najemca jest zobowiązany przejść przeszkolenie w zakresie jego obsługi oraz na własne życzenie może wziąć udział w jazdy próbnej z udziałem osób wskazanych przez Wynajmującego.
  7. Wydanie i zwrot przedmiotu najmu będą stwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Protokół jest integralną częścią Umowy Najmu.
  8. Jeżeli Najemca zwróci przedmiot najmu w terminie wcześniejszym niż wskazany w Umowie, Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu jakiejkolwiek części czynszu najmu z tego tytułu.
  9. Jeżeli Najemca nie zwróci pojazdu do 6 godzin po terminie wskazanym w Umowie Najmu i nie skontaktuje się w tym terminie z Wynajmującym, Wynajmujący poinformuje organa ścigania o podejrzeniu popełnienia przez Najemcę przestępstwa przywłaszczenia mienia. w przypadku takim kaucja przepada na rzecz Wynajmującego.
  10. Wynajmujący oświadcza, że oddaje Najemcy przedmiot najmu sprawny technicznie, czysty i sprzątnięty wewnątrz. Wszystkie materiały eksploatacyjne (poza paliwem) są dostarczane w czynszu najmu. Wszelkie uwagi dotyczące stanu technicznego, czy uszkodzeń Najemca winien zgłosić Wynajmującemu w chwili wydania przedmiotu najmu. Najemca nie może odmówić odbioru wydawanego mu przez Wynajmującego przedmiotu najmu z powodu stwierdzonych usterek, które w żaden sposób nie mają wpływu na możliwość normalnego jego używania.
  11. Najemca jest zobowiązany zwrócić przedmiot najmu w takim stanie, w jakim go otrzymał w najem. Najemca odpowiada także za zużycie przedmiotu najmu będące wynikiem normalnego jego używania.
  12. Miejscem zwrotu jest siedziba Wynajmującego, chyba że w Umowie Najmu postanowiono inaczej.
  13. Przed zwrotem przedmiotu najmu należy wyczyścić go wewnątrz, a także opróżnić zbiorniki wody brudnej oraz toalety chemicznej. w razie niewykonania zobowiązań przez Najemcę w tym zakresie, Wynajmujący obciąży go zryczałtowanymi kosztami w kwocie 200 PLN, chyba że koszty poniesione przez Wynajmującego były wyższe. w przypadku konieczności częściowej lub całkowitej potrzeby czyszczenia toalety, Najemca zostanie obciążony kwotą 300 PLN. Obowiązkiem najemcy jest również uzupełnienie baku paliwa do stanu z dnia wydania kampera, w razie niewykonania koszt tankowania to 200 PLN. 

§7.
Postępowanie w przypadku awarii, wypadku lub uszkodzenia.

  1. Najemca jest zobowiązany do regularnego sprawdzania stanu technicznego pojazdu tak, aby zapewnić bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie samochodu.
  2. W przypadku awarii, wypadku, kradzieży albo też uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu najmu, Najemca jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie Wynajmującego, Ubezpieczyciela, a także gdy jest to uzasadnione okolicznościami policji, a następnie do podjęcia działań wynikających z OWU lub też poleceń Ubezpieczyciel lub Wynajmującego.
  3. W przypadku zwłoki w poinformowaniu Wynajmującego o awarii, wypadku lub uszkodzeniu, Najemca zostanie obciążony ewentualnymi kosztami wynikającymi z tej zwłoki.
  4. Zgłoszenie powinno zawierać szczegóły zdarzenia w tym również rodzaj i rozmiar szkody. Protokół powypadkowy musi zawierać nazwiska i adresy osób biorących udział w zdarzeniu oraz świadków i numery rejestracyjne pojazdów biorących udział w zdarzeniu oraz musi być podpisany przez dwie strony.
  5. Gdy awaria, skutki wypadku lub uszkodzenie nie wpływają na bezpieczeństwo jazdy oraz nie mogą potencjalnie wpłynąć na pogorszenie stanu technicznego przedmiotu najmu, Najemca powinien kontynuować jazdę. w przeciwnej sytuacji ma obowiązek usunąć szkodę w takim stopniu, aby było możliwe nie pogarszające stanu przedmiotu najmu i bezpieczne dalsze używanie przedmiotu najmu.
  6. Koszty usunięcia uszkodzeń spowodowanych wskazanymi powyżej sytuacjami, przekraczające 1.250 PLN Wynajmujący zwróci Najemcy, po uzyskaniu tej kwoty od Ubezpieczyciela lub producenta przedmiotu najmu.
  7. W sytuacji gdy awaria przedmiotu najmu nie powstała z winy Najemcy lub osób za które ponosi odpowiedzialność, Wynajmujący zobowiązuje się do zwrotu poniesionych i udokumentowanych kosztów usunięcia awarii, pod warunkiem jednak dostarczenia pełnej dokumentacji jej usunięcia. Gdy na skutek takiej awarii nie jest możliwe używanie przedmiotu najmu, Wynajmujący zobowiązuje się do obniżenia czynszu najmu za te okres, w którym Najemca nie był w stanie używać przedmiotu najmu.
  8. Jakiekolwiek naprawy wykonywane bez zgody firmy Wynajmującego są bezwzględnie zabronione.
  9. W sytuacji, gdy w wyniku utraty lub uszkodzenia przedmiotu najmu kontynuowanie podróży nie jest możliwe, Wynajmujący nie jest zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek kosztów zakwaterowania i kosztów powrotu do miejsca zamieszkania. w sytuacji takiej, Najemcy przysługują uprawnienia z ubezpieczenia Assistance.

§8.
Odpowiedzialność, zasady odszkodowań.

  1. Opłaty za wynajem zawierają:
   • odpowiedzialność za szkody komunikacyjne ponad 1000 zł netto. do wysokości 1000 zł netto odpowiada wyłącznie Najemca.
   • odpowiedzialność za szkody przy całkowitym zniszczeniu lub utracie pojazdu ponad 3500 zł lub równowartość tej kwoty. Niezależnie od wysokości szkody, do 3500 zł odpowiedzialny jest wyłącznie Najemca,
   • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdy mechanicznego w stosunku do osób trzecich;
   • żadne w/w ograniczenia odpowiedzialności Klienta nie obowiązują w przypadkach opisanych w pkt 8.3- 8.6.
  2. Z zastrzeżeniem punktów od 8.3. do 8.6., Najemca jest zobowiązany do pokrycia szkód Wynajmującego do kwot określonych w pkt. 8.1., w przypadku powstania szkód podczas okresu najmu, za które Najemca lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, niezależnie od tego czy szkoda została ubezpieczycielowi zgłoszona.
  3. Najemca odpowiada jednak w pełnej wysokości i jest zobowiązany do naprawienia szkody poniesionej przez Wynajmującego, w razie gdy Wynajmujący nie otrzyma od Ubezpieczyciela pełnego odszkodowania, w szczególności zaś gdy powodem powstania szkody było naruszenie przepisów, jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Ponadto Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku eksploatowania przedmiotu najmu niezgodni z warunkami instrukcji, w tym zwłaszcza jego nieprawidłowego ładowania lub rozładowywania.
  4. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, które powstały w okresie najmu, a których przyczyną było prowadzenie przedmiotu najmu przez nieuprawnione osoby lub użytkowanie w zabronionym celu.
  5. Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim podczas użytkowania przedmiotu najmu, w razie gdy Ubezpieczyciel tych szkód nie naprawi.
  6. Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty, mandaty, kary i grzywny które powstały w związku z używaniem przedmiotu najmu w okresie najmu, a którymi zostanie obciążony Wynajmujący, chyba, że powstały one z winy Wynajmującego.
  7. Wynajmujący z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Najmu ponosi odpowiedzialność do wysokości dokonanych przez Najemcę wpłat i tylko wówczas, gdy nie wykonanie zobowiązań z Umowy Najmu nastąpiło z jego strony z winy umyślnej.
  8. Najemca zobowiązuje się do:
   • przestrzegania przepisów prawa ruchu drogowego obowiązujących w kraju, w którym użytkuje przedmiot najmu, Najemca nie może ponosić zarzutów z tytułu nieznajomości tych przepisów,
   • użytkowania przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem,
   • nie prowadzenia przedmiotu najmu pode wpływem wszelkiego rodzaju środków odurzających lub powodujących zaburzenia świadomości,
   • nie brania udziału wypożyczonym przedmiotu najmu w zawodach i nie używania go na drogach i terenach nieutwardzonych, poza miejscami kempingowymi,
   • nie przewożenia samochodem materiałów żrących, niebezpiecznych, brudzących lub innych mogących powodować zniszczenie lub uszkodzenie jakichkolwiek elementów wyposażenia przedmiotu najmu,
   • nie przewożenia pojazdem przez granicę któregokolwiek kraju rzeczy, których przewożenie jest zabronione zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  9. Podczas postojów przedmiotu najmu Najemca zobowiązuje się do pozostawienia go zawsze zamkniętego i na parkingach strzeżonych bądź też pilnować go osobiście. w razie naruszenia tych warunków, będzie odpowiedzialny za powstaje w ten sposób szkody.
  10. Wynajmujący może wyrazić zgodę na przewożenie przedmiotem najmu zwierząt na odrębny wniosek Najemcy.

§9.
Ograniczenia w zakresie użytkowania

  1. Przedmiot najmu nie może być wykorzystywany przez Najemcę do celów innych niż rekreacyjno - turystyczne, a w szczególności nie może brać udziału w imprezach samochodowych, testach samochodów, nie może być także wykorzystywany do transportu rzeczy a w szczególności ładunków łatwopalnych, materiałów trujących oraz niebezpiecznych.
  2. Najemca nie ma prawa do oddania przedmiotu najmu w podnajem lub bezpłatne użyczenie jakimkolwiek osobom trzecim.
  3. Najemca jest zobowiązany do regularnej kontroli stanu przedmiotu najmu i upewniania się, iż spełnia on wszelkie warunki konieczne do bezpiecznej jazdy.
  4. Dozwolone jest jedynie poruszanie się przedmiotem najmu po terenie państw Unii Europejskiej oraz następujących państw Chorwacji, Szwajcarii, Norwegii, Andory, Monaco, San Marino, Lichtenstein, Macedonii. Najemca ma obowiązek powstrzymać się od jazdy przedmiotem najmu po terenach objętych działaniami wojennymi, rozruchami i zamieszkami.
  5. W przypadku konieczności pozostawienia samochodu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów sportowych lub widowiskowych (np. stadiony, hale widowiskowe, amfiteatry itp.) w czasie, gdy odbywają się na nich imprezy masowe, Najemca jest zobowiązany do pozostawienia samochodu na parkingu strzeżonym. OWU szczegółowo określają pozostałe ograniczenia.
  6. W przedmiocie najmu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
  7. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wykonania na koszt Najemcy wszelkich koniecznych prac związanych z usunięciem zniszczeń powstałych w wyniku palenia tytoniu w przedmiocie najmu na koszt Najemcy.

§10.
Miejsce jurysdykcji

  1. Wszelkie spory z niniejszej Umowy strony poddają jurysdykcji sądów polskich. Właściwym sądem jest sąd dla siedziby Wynajmującego.