1. Rezerwacja Wstępna (telefonicznie, drogą elektroniczną lub w naszej siedzibie)

 • Najemca zgłasza chęć wynajęcia pojazdu poprzez wypełnienie i wysłania formularza znajdującego się w zakładce "KONTAKT", lub telefonicznie.
 • Rezerwacja wstępna jest bezpłatna i nie skutkuje żadnymi konsekwencjami finansowymi.

 

2. Potwierdzenie Rezerwacji Wstępnej i wplata zaliczki

 • Firma "Go Camp" sprawdza dostępność danego pojazdu i wysyła najemcy Potwierdzenie Rezerwacji Wstępnej drogą elektroniczną.
 • Po otrzymaniu Potwierdzenia Rezerwacji Wstępnej Najemca w ciągu 48 godzin zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości 25% całkowitej kwoty wynajmu, nie mniej& jednak niż 500 zł.
 • WPŁATA OPŁATY REZERWACYJNEJ (zadatku) JEST RÓWNOZNACZNA Z ZAWARCIEM UMOWY NAJMU POJAZDU.

 

3. Umowa Najmu

 • Firma "Go Camp" wysyła Najemcy Umowę Najmu.
 • Najemca w ciągu 14 dni od daty otrzymania umowy zobowiązany jest:
  • dostarczyć Wynajmującemu kopię dowodu osobistego osoby wynajmującej pojazd,
  • dostarczyć kopię prawa jazdy kierowców,
  • podpisać i dostarczyć Umowę Najmu
 • Pozostała część kwoty za wynajem plus oplata serwisowa 350 zł musi zostać wpłacona na konto Wynajmującego najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem okresu wynajmu, chyba że Strony omówią się inaczej.
 • Kaucja zwrotna w wysokości 3500 zł jest płatna gotówką w momencie wynajmu pojazdu,

Jeżeli najemca nie dopełni formalności określonych w pkt. 3 może skutkować to automatycznym zerwaniem umowy z winy najemcy i spowodować utratę wpłaconego zadatku.

 

4. Odbiór i zdanie pojazdu:

 • wydanie pojazdu następuje w godzinach 15.00 - 18.00 pierwszego dnia najmu po podpisaniu Protokołu Zdawczo-Odbiorczego.
 • zdanie pojazdu następuje nie później niż w ostatnim dniu trwania Umowy Najmu w godzinach 08:00 - 11:00
 • opóźnienie w zdaniu pojazdu skutkuje karą określoną w Ogólnych Warunkach Najmu,
 • kaucja zostaje zwrócona w terminie do 7 dni po zakończeniu Umowy Najmu na konto najemcy lub gotówką w momencie zdania pojazdu.
Przeczytaj pełny regulamin